Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.cesky-tisk.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na portálu cesky-tisk.cz všem kupujícím. Kupní smlouva s Prodávajícím a veškeré informace v těchto obchodních podmínkách obsažené jsou zároveň sdělením relevantních skutečností potenciálním Kupujícím před uzavřením smlouvy.

1. Definice pojmů

„Prodávající“ Jan Vala, Jížní 7, Hodonín, 695 01 –  a kupujícím. Prodávající jakožto podnikající osoba je zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Hodonín.

„Internetový obchod“ – je server na adrese www.cesky-tisk.cz, prostřednictvím něhož Prodávající prodává Zboží. Internetový obchod realizuje prodej Zboží pouze prostřednictvím internetu u uvedeného serveru.

„Předmět prodeje" - "Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu.

„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. 

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanovením.

Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňské úmluvy).

„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání Zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

„Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje a které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo, stát. Prodávající dodává zboží prostřednictvím Internetového obchodu pouze na území České republiky.

„Přepravce“ – třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího do Místa určení.
Jde o společnost: Česká pošta a PPL.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu a převzít ho.

2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

2.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.

3. Pravidla využívání Internetového obchodu

3.1. Podmínkou pro zadání objednávky je založení účtu na Internetovém obchodu Prodávajícího pomocí správně vyplněného formuláře včetně uvedení aktuální e-mailové adresy Kupujícího.

3.2. Založením účtu na Internetovém obchodu cesky-tisk.cz. Kupující vyjadřuje souhlas s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a bere na vědomí, že veškeré smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se budou řídit těmito podmínkami.

3.3. Prodávající může zbavit Kupujícího práva k využívání Internetovému obchodu a také omezit přístup k části nebo celku jeho dat obsažených v Internetovém obchodu s okamžitým účinkem v případě porušení těchto obchodních podmínek a zvláště pak pokud Kupující:

 • a) poskytl během registrace nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje a uvedl tak v omyl třetí osoby nebo porušil jejich práva,
 • b) prostřednictvím Internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob,
 • c) dopustil se jiného jednání, které bylo společností cesky-tisk.cz shledáno jako v rozporu s platnými právními předpisy nebo všeobecnými podmínkami využívání sítě internet nebo jako jednání působící škodu zájmům Prodávajícího.

3.4. Kupující, který byl zbaven práva k užívání Internetového obchodu, nemůže provést opětovnou registraci bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

3.5. Za účelem zajištění bezpečného předávání zpráv a informací v rámci služeb poskytovaných Internetovým obchodem, společnost cesky-tisk.cz učiní technická a organizační opatření přiměřená ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření sloužící k zamezení neoprávněným osobám v získávání a modifikacím osobních dat posílaných v síti internet.

3.6. Kupující v rámci Internetového obchodu cesky-tisk.cz není oprávněn:

 • a) dodávat a předávat obsah, který není v souladu s právními předpisy např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob,
 • b) využívat Internetový obchod způsobem, který narušuje jeho fungování
 • c) rozesílat nebo umísťovat v rámci Internetového obchodu nevyžádané obchodní informace (spamy),
 • d) využívat Internetový obchod způsobem zatěžujícím ostatní Kupující a cesky-tisk.cz.

3.7. Kupující je zavázán zejména k:

 • a) využívání veškerého obsahu umístěného v rámci Internetového obchodu pouze pro vlastní účely,
 • b) využívání Internetového obchodu způsobem, jež je v souladu se zákony platnými na území České Republiky, ustanoveními těchto obchodních podmínek a taktéž v souladu s všeobecnými pravidly používání sítě internet.

 

4. Proces uzavírání smlouvy

4.1. Předmětem uzavření Kupní smlouvy jsou polygrafické materiály a služby, jejichž vlastnosti byly určeny Kupujícím během procesu nákupu.

4.2. Za účelem provedení nákupu je nezbytné navštívit stránky www.cesky-tisk.cz, založit účet, vybrat si produkt a jeho parametry pomocí jednotlivých úkonů znázorňovaných na obrazovce a zadat objednávku.

4.3. Po kliknutí na nápis „potvrdit“ bude Kupující odeslán na stránku „objednávky”, kde si může zvolit způsob odeslání grafického souboru, způsob platby, způsob doručení a také uvést adresy, na které má být zaslána zásilka s Objednávkou.

4.4. Kliknutí na nápis „potvrdit“ způsobí vygenerování e-mailu, který bude odeslán na adresu uvedenou při registraci. Zpráva je nabídkou uzavření Kupní smlouvy a obsahuje shrnutí zadané Objednávky a zejména:

 • a) předmět Objednávky a její číslo
 • b) celkovou cenu za objednávané produkty nebo služby
 • c) zvolený způsob úhrady a dodání
 • d) adresu, na kterou cesky-tisk.cz dodá zásilku a také informaci v jaké lhůtě bude takto učiněno

4.5. Objednávka bude předána k vyhotovení, pokud Kupující akceptuje všechny zaslané grafické soubory a částka na úhradu zakázky bude připsána na účet cesky-tisk.cz.

4.6. V souladu s Obchodními podmínkami sjednanými mezi Kupujícím a Prodávajícím se ve chvíli, kdy budou Kupujícím akceptovány odeslané grafické soubory, Kupující potvrdí vybranou formu platby nebo platba bude zaúčtována případně realizovaná prostřednictvím integrovaného platebního systému, stává nabídka k uzavření Kupní smlouvy pro Kupujícího závaznou.

4.7. S ohledem na skutečnost, že vlastnosti produktů objednávaných v rámci Internetového obchodu jsou přesně dané, individuálně určené, upravované dle potřeby a podle přání Kupujícího ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) ObčZ, tedy zhotovované na zakázku, nemůže Kupující po předání zakázky k vyhotovení od smlouvy odstoupit.

4.8. Objednávka, která nebyla zaplacena, ale nebyla v ní provedena akceptace souborů, je platná po dobu 30ti dnů. Po uplynutí této lhůty bude automaticky odstraněna z účtu uživatele.

4.9. Kupující, který zadal objednávku, uhradil ji, ale neprovedl akceptaci souborů, bude po 30ti dnech od doby připsání platby na účet kontaktován naším konzultantem za účelem dohodnutí dalšího postupu.

4.10. Kupující může stornovat Objednávku uhrazenou převodem, avšak pouze do doby akceptace grafických souborů.

4.11. Kupující, který uhradil stornovanou Objednávku převodem obdrží během 14ti pracovních dnů finanční prostředky zpátky, avšak tato částka bude redukována o administrativní náklady spojené s činnostmi, které musel Prodávající uskutečnit, aby stornoval započatý proces vyhotovení objednávky. Zmíněné náklady představují 160 Kč bez DPH. Prodávající posléze vystaví dobropis, který redukuje hodnotu Objednávky.

4.12. Objednávky je možné zadávat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Přesné hodiny akceptace souborů a termíny vyhotovení jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu pro každý produkt zvlášť.

5. Dodání zboží

5.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje pro Kupujícího, a to prostřednictvím Přepravce. Dodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje Přepravci zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění v dodání zboží, které bylo způsobeno zaviněním ze strany Přepravce.

5.2 Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

5.3 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny, a to dle ceníku uvedeného na stránkách Internetového obchodu.

5.4 Při převzetí Předmětu prodeje od Přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen se zaměstnancem Přepravce sepsat protokol. V případě, že zásilka nejeví znaky vnějšího poškození, je Kupující povinen v přítomnosti zaměstnance Přepravní služby zásilku otevřít a provést kontrolu Předmětu prodeje, zejména pak prohlédnout, zda Předmět prodeje i daňový doklad odpovídá objednávce a zda je Předmět prodeje bez zjevných vad. V případě jakéhokoliv nesouladu Předmětu prodeje, popřípadě přiložených dokladů, s objednávkou je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem Přepravce. Kupující je povinen uschovat si kopii protokolu.

5.5 Odmítne-li Kupující převzít zásilku dle předchozího odstavce, je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace a rovněž při kontrole nebyl zjištěn žádný nesoulad s objednávkou, však po převzetí zásilky Kupujícím vyjde najevo, že Předmět prodeje je vadný a tato vada mohla být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak na skutečnost, že vada mohla vzniknout při přepravě Předmětu prodeje, nebude brán zřetel. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

5.6 V případě, že nesoulad zásilky s objednávkou spočívá v tom, že je dodáno menší množství Zboží, není Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Prodávající je v tomto případě povinen dodat Kupujícímu chybějící Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu ze strany Kupujícího množstevní vada oznámena. Pokud není možné zbytek Zboží v přiměřené době Kupujícímu dodat nebo Kupující o dodání zbytku Zboží nemá zájem, je Kupující i Prodávající oprávněn ohledně části Předmětu plnění, která nebyla dodána, od smlouvy odstoupit.

5.7 V případě, že Kupující odmítl převzít zásilku obsahující Předmět prodeje, ač zde nebyl žádný z důvodů stanovených výše v odst. 4.4, je Prodávají oprávněn odeslat Předmět prodeje Kupujícímu opětovně s tím, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s opakovaným odesláním. Tyto další náklady je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu při převzetí Předmětu prodeje.

6. Doba dodání

6.1 Doba dodání je určena pro každý produkt zvlášť a je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Kupující má povinnost seznámit se s termíny dodání uveřejněnými na stránkách Internetového obchodu. Prodávající se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby zakázka byla vyhotovena a odeslána v uvedeném termínu. Prodávající připouští možnost opožděného vyhotovení zakázky, která vznikla z příčin nezávislých na Prodávajícím – jedná se mimo jiné o zásah vyšší moci, přerušení dodávky elektřiny, internetového připojení, poruchy strojů Prodávajícího a dalších. V případě prodlení s vyhotovením zakázky, které vzniklo z uvedených příčin nezávislých na Prodávajícím, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou prodlením v dodání Zboží.

6.2 Do lhůty pro dodání Předmětu prodeje se započítává pouze doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu, tedy jeho předání Přepravní službě k přepravě pro Kupujícího. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží Přepravcem obvykle trvá jeden až dva pracovní dny.

7. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

7.1 Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.

7.2 Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

8. Kupní cena a platební podmínky

8.1 Ceny produktů jsou uvedené v českých korunách a jsou v nich zahrnuty: náklady spojené s obsluhou zakázky, náklady spojené s produktem, balením, obalem a DPH, pokud v popisu produktu nebylo uvedeno jinak. Uvedené ceny nezahrnují dodatečné náklady nestandardních variant, takových jako: doplatky za určení hodin doručení, doplatky za odeslání na několik adres současně

8.2 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, jedním z následujících způsobů:

 • bankovním převodem
 • pomocí integrovaných plateb PayU

8.3 Prostřednictvím nákupu na Internetovém obchodu cesky-tisk.cz Kupující vyjadřuje souhlas s tím, že mu budou zasílány faktury a dobropisy elektronickou formou. Kupující má také možnost odebírat e-faktury skrze přihlášení na Internetovém obchodu a vybrání podstránky "faktury" v "mém účtu".

8.4 Prodávající nenese odpovědnost za prodlení, které je důsledkem opožděného odeslání dat prostřednictvím integrovaného platebního systému. Současně Prodávající nenese odpovědnost za chyby související s fungováním integrovaného platebního systému, pokud v důsledku takovéto chyby nedošlo k uzavření Kupní smlouvy a Kupující měl možnost prověřit správnost provedení platební transakce podle údajů obsažených v systému.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou. Prodávající sděluje, že veškeré zboží prodávané Prodávajícím, je zbožím upravovaným dle přání a pokynů Kupujícího a na základě jeho individualizovaných pokynů (zboží zhotovované na zakázku).

9.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu plnění není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

9.3 Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, pak má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.

9.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.

 
10. Zpracování osobních údajů

10.1 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.

10.2 Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

10.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn předat takto shromážděné osobní údaje kapitálově propojeným podnikatelským subjektům na území EU. Takto předané údaje mohou být využity pouze v souladu s právními předpisy České republiky a k účelům předpokládaným touto smlouvou.

11. Materiály pro tisk

11.1. Prodávající nenese zodpovědnost za případné porušení autorských práv ani obsah materiálů zaslaných Kupujícím. Pokud však zakázka bude mít obsah, který je v rozporu se zákonem nebo narušuje společenské normy, Prodávající má právo odmítnout její vyhotovení.

11.2. Prodávající nenese zodpovědnost za věcné nebo pravopisné chyby, jež jsou obsažené v grafickém projektu.

11.3. Materiály, které Prodávající dostává od Kupujícího, je třeba připravit podle pokynů nacházejících se na Internetovém obchodě.

11.4. Pro omezení případných chyb, které se mohou objevit během zpracování grafických souborů, Prodávající bezplatně zpřístupňuje na stránkách nástroje a aplikace, které umožňují ověřit správnost přípravy souboru k tisku. V případě rozporu mezi daty zaslanými Kupujícím a pokyny umístěnými na Internetovém obchodě bude Kupující o této skutečnosti neodkladně informován, což je totožné s podmínečným nebo negativním ověřením grafických souborů.

11.5. Prodávající nenese zodpovědnost za akceptaci souborů Kupujícím, jež byly chybně připraveny k tisku, obsahujících například nesprávné použití vrstev, tisk bílou barvou apod. V případě akceptace takového souboru následuje předání zakázky k vyhotovení.

11.6. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění s vyhotovením zakázek, jež vzniklo nedodáním správných dat Kupujícím.

11.7. Všechna data odeslána Prodávajícímu jsou archivována po neurčitou dobu. Výjimku představují grafické soubory Kupujících, které jsou odstraňovány po 3 měsících od jejich posledního využití v zakázce.

12. Odpovědnost za vady

12.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje.

12.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje.

 


 

13. Nahlášení chyby funkčnosti Internetového obchodu

13.1. Společnost cesky-tisk.cz přijímá opatření pro zajištění zcela správného fungování Internetového obchodu, v takovém rozsahu, jaký vychází z aktuálních technických znalostí a zavazuje se odstranit v co možná nejkratším termínu všechny nedostatky nahlášené Kupujícím.

13.2. Nedostatky spojené s fungováním Internetového obchodu může Kupující nahlásit zasláním e-mailu na adresu: info@marketguru.cz

13.3. Při nahlášení chyby systému je Kupující povinen uvést druh a datum výskytu nedostatků.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků.

14.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

14.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cesky-tisk.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

14.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

14.6. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních.

Obchodní podmínky platné od