13. Reklamace – uplatnění nároků z vadného plnění a posouzení vadnosti plnění

13.1. Podmínkou přijetí reklamací je vyplnění reklamačního formuláře dostupného v podrobnostech dané objednávky na stránkách „objednávka”. Reklamace je možné také uskutečnit z každé podstránky kliknutím na odkaz „reklamace”, který se nachází dole v tiráží stránky cesky-tisk.cz.

13.2. Nahlášení reklamace by mělo obsahovat popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.

13.3. Konečný termín pro podání reklamací končí 14. pracovní den ode dne, kdy Kupující obdrží zásilku. 

13.4. Prodávající se zavazuje projednat reklamaci během tří pracovních dnů ode dne jejího nahlášení. Výše uvedený termín je mezní pro poskytnutí odpovědi, která je základem pro další reklamační postup. Za účelem ukončení reklamačního řízení je přípustná situace, kdy klient bude požádán o odeslání části nebo celku Zboží z uskutečněné objednávky.

13.5. Reklamace jsou přijímány v pracovní dny do 16.00 hodin. Reklamace, které budou nahlášené po této hodině, budou uznány za přijaté následující pracovní den.

13.6. S ohledem na technologické rozdíly mezi technologií tisku a způsobem zobrazování barev většinou monitorů (ve které je využívaný barevný prostor CMYK) srovnávání barevnosti výtisku s barevností prezentovanou na monitoru je technologicky nesprávné. Chybějící shoda barevnosti výtisku s obrazem na monitoru tudíž nemůže být důvodem k nahlášení reklamací.

13.7. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby v co možná největší míře zobrazila barvy, jež jsou přítomné v projektech dodaných Kupujícím. S ohledem na fakt, že se v procesu tisku využívá velké množství tiskařských strojů, mezi kterými existují rozdíly při zobrazování některých barev, se při tisku stejného projektu na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Taková situace může nastat při dotisku. Tyto rozdíly nemohou být důvodem reklamace produktů dodaných Prodávajícím.

13.8. Za nesprávně provedené složení se pokládá takové, které způsobuje pomačkání papírů, vytvoření záhybů atp., jež znemožňuje správné odečtení textu nebo ilustrace. U gramáže nad 150 g se objevuje praskání papíru v místě lámání, zvláště viditelné v místech pokrytých silnou vrstvou tiskařské barvy. Za účelem omezení tohoto nežádoucího jevu Prodávající nepoužívá metodu bigování/rýhování před procesem falcování/skládání. V závislosti na materiálu a grafice bigování/rýhování nezaručuje plné zabezpečení před praskáním. Tento proces je způsoben mezní pevností materiálu a tato vada se nepokládá za chybu Prodávajícího.

13.9. Za nevhodnou vrstvu offsetového, disperzního nebo UV laku se považuje vrstva, která má na povrchu určeném k lakování místa, která nebyla nalakována, loupe se atd.

13.10. S ohledem na parametry produkčních strojů a samotného tisku jsou přípustné následující odchylky:

  • a) při stříhání archu na jednotlivé díly: tolerance do 2 mm;
  • b) při falcování/skládání a bigování/rýhování (odchylka zlomu od nominální linie jeho umístění) – tolerance do 1 mm;
  • c) při perforaci (odchylka provedené perforace od nominálního místa jejího umístění) – do 1 mm;
  • d) při soutisku barev postupně tištěných: tolerance do 0,2 mm;
  • e) při množstevních rozdílech mezi objednaným a dodaným zbožím klientovi - nepřekračující + / - 5% objednaného množství;
  • f) v případě použití selektivního UV laku – odchylka soutisku obrázku a vrstvy laku do 1mm.

13.11 Za řádně a bezvadně provedenou zakázku se považuje taková, ve které odchylka od standardů a norem týkajících se procesu tisku není větší než 1% množství dodaného produktu. Kupující akceptuje výše uvedené a uznává, že v případě nahlášení reklamace z výše uvedených příčin Prodávající tuto reklamaci neuzná.

13.12. Prodávající vyhodnocuje oprávněnost reklamací na základě vzorků archivovaných oddělením kontroly kvality. V případě zkoumání nejednoznačných reklamací si může Prodávající vyžádat od Kupujícího vrácení celého nákladu nebo jeho části. Pokud bude reklamace vyřešena kladně – výdaje spojené se zasláním výtisků hradí Prodávající.

13.13. Reklamace spojené s kvalitou kurýrských zásilek budou prozkoumány na základě zápisu o škodě, jež byl pořízen společně s kurýrem při odběru zásilky. Chybějící zápis škod může být základem k zamítnutí reklamací Prodávajícím.

13.14. Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Předmětu Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem nemůže překročit 100% hodnoty objednaného Zboží.

15.15. Materiály využité ve vzorníku offsetových papírů k velkoformatovému tisku cesky-tisk.cz jsou vzorové a mohou se lišit od těch, které jsou používány k tisku objednávek zadaných prostřednictvím Internetového obchodu. Rozdíl je výsledkem používání materiálů pocházejících od různých výrobců a je v rozmezí tolerance gramáže papírů všeobecně přijatých v polygrafii.

13.16. Prodávající nese odpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování produktů Kupujícímu.